Firm POSMETAL presents two database programs:

Program METALS - data base steels and non - ferrous metals with contents of 35 355
marked materials from 25 land world. Program be intended for designer, technologist, metallurgist and shopper in the sphere of machine production as well as
for schools oriented to metal science .
Program METGRAPH -data base microstructure of black and color materials and
their alloys. Data base includes circa 12 600 microstructure, which are classified
in group by type of material and into subgroups by heat treatment.
Program allows enlarge original data base about new microstructure import from user.

Program KOVY - databáza ocelí a neželezných kovov s obsahom 35 355 označení materiálov z 25 krajín sveta. Program je urcený konštruktérom, technológom,   metalurgom a nákupcom v oblasti strojárenskej výroby ako aj školám so zameraním na nauku o materiáloch.
Firma POSMETAL prezentuje dva databázové programy:
Program METGRAPH -databáza mikroštruktúr čierných a farebných materiálov a ich zliatin. Databáza obsahuje cca 12 600 mikroštruktúr, ktoré sú roztriedené
do skupín podla typu materiálu a do podskupín podla tepelného spracovania.
Program umožnuje rozširovat pôvodnú databázu o nové mikroštruktúry zadávané užívatelom.