Z ponuky vpravo vyberieme druh zliatiny, napr. "Zliatiny niklu".
Ďalej volíme krajinu a druh zliatiny napr."Tvárnené". Na pravej strane sa ukážu označenia materiálov zvoleného typu zliatin a tu vyberieme hľadanýá materiál, napr. "2.4011" a následne sa ukáže chemické zloženie vybranej zliatiny
a doplňujúce informácie, ktoré užívateľ môže modifikovať alebo doplňovať.