Z ponuky si zvolíme napr. "Ťažké kovy a ich zliatiny".
Na ľavej strane sú materiály zodpovedajúce našej voľbe a vyberieme si napr. "Bronz červený". Po potvrdení sa na pravej strane ukáže označenie takýchto materiálov a po voľbe napr. "42 3135" sa ukáže menu s doplnujúcimi informáciami.
Po aktivácii položky "Chemické zloženie" sa toto zobrazí vľavo dole. Po ativácii "Ekvivalentný materiál" sa takéto materiály zobrazia vpravo dole. Užívateľ má možnosť urobiť poznámku, alebo ak už je tak ju doplniľ
po aktivácii položly "Poznámky".