Z ponuky vyberieme napr. položku " Koróziivzdorná oceľ ".
Z ponuky vpravo vyberieme jeden štát, napr. "Francúzko". Následne sa na ľavej strane zobrazia francúzke
koróziivzdorné materiály. Zvolíme napr. "Z 6 C 13". Nižšie v hnedej tabuľke vidíme označenie ekvivalentného
materiálu z Česka a Slovenska a ďalej doplňujúce informácie pre túto oceľ.